منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
مدیرکل دفترنظامهای بهره برداری

سرپرست دفترنظامهای بهره برداری

 


 نام ونام خانوادگی:  آقای نادر علیزاده


 
شماره تماس:  88383065

 

شماره دورنگار: 88893981

 

آدرس الکترونیکی:  nezamhaye-bahrehbardari@corc.ir

 

 

وظايف دفتر نظام هاي بهره برداري

وظايف دفتر نظام هاي بهره برداري

 

1- مطالعه مستمر وضعيت موجود نظام هاي بهره برداري در بخش كشاورزي و تعيين نقاط ضعف و قوت

و فرصت ها و تهديدات آن به منظور استفاده در امر تدوين و استقرار نظام هاي فوق با همكاري واحدهاي ذيربط.

2- تهيه و تدوين طرحها و برنامه هاي لازم براي بهنگام سازي و بهبود مستمر استانداردها، روشها و ساز و كارهاي بهره برداري با استفاده از آخرين تجربيات و يافته هاي علمي و تخصصي دانش نظام بهره برداري كشاورزي.

3- ارتباط متقابل و مستمر و همكاري و هماهنگي لازم با معاونت هاي تخصصي وزارت متبوع در جهت

ارزيابي و سنجش ميزان اثر بخشي نظام بهره برداري و تعيين فاصله ها و شكاف ها بين وضع موجود و

مطلوب.

4- انجام مطالعات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اقليمي تاثير گذار برميزان اثر بخشي نظام بهره برداري كشاورزي و تلاش در جهت متناسب سازي شيوه ها و روشهاي بهره برداري با شرايط بومي و محلي هر منطقه.

5- اتخاذ تدابير لازم به منظور طراحي، استقرار و بهينه سازي نظام چند سويه گردش اطلاعات در نظام بهره برداري بين بهره برداران و توليد كنندگان، سازمانها و تشكلهاي مربوط به آنها با همديگر و با نظام اجرايي و مديريتي دولت در بخش كشاورزي در سطوح مختلف.

6- مطالعه به منظور شناخت روشهاي نوين برقراري ارتباطات و انتقال يافته ها به كشاورزان و بهره برداران و روستائيان.

7- مطالعه مسائل و مشكلات كليه واحدهاي ذيربط در خصوص انجام فعاليتهاي مربوط به بهره برداري و

پيشنهاد مكانيزمهاي مناسب براي حل مشكلات آنها.

8- تعيين نيازهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نظام هاي بهره برداري در بخش كشاورزي و سياست گذاري و برنامه ريزي استراتژيك به منظور پاسخگوئي به آنها با همكاري و هماهنگي ساير معاونتهاي ذيربط وزارت متبوع.

9- جمع آوري آمار و اطلاعات جامع در زمينه نظام بهره برداري بخش كشاورزي و تمركز و طبقه بندي

آنها به منظور استفاده در امر تدوين نظام بهره برداري.

10- تعين وتدوين اهداف، خط مشي، استراتژي و سياستهاي لازم به منظور جهت دادن در شكل گيري نظام بهره برداري مناسب در بخش كشاورزي توسط بخش غير دولتي در چارچوب برنامه هاي پنجساله.

11- مطالعه بخش كشاورزي ساير كشورها جهت طراحي و تعيين واحدهاي بهينه توليد در نظام هاي بهره برداري و پيشنهاد راهبردها و ضوابط مربوط در جهت تحقق تدريجي آنها.

12- سياستگذاري ، برنامه ريزي ، نظارت ، تصويب و ابلاغ ضوابط ، استانداردها و دستور العملهاي

نظامهاي بهره برداري بخش كشاورزي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13- برنامه ريزي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري ، مطالعاتي و تحقيقاتي جهت تقويت تعاونيهاي

توليدي ، شركتهاي سهامي زراعي و كشت وصنعتها

14- بررسي و تعيين خلاءها، نارسائيهاي قوانين و مقررات وضوابط جاري نظامهاي بهره برداري و ارائه

پيشنهادات اصلاحي مورد نياز به مراجع ذيربط

15- برنامه ريزي جهت ارتباط با مراكزتحقيقاتي ،دانشگاهي،مجامع وسازمانهاي تخصصي مرتبط با امور

نظامهاي بهره برداري

16- برنامه ريزي جهت حمايت ازتوسعه تشكلهاي دهقاني وواحدهاي تعاوني

17- برنامه ريزي جهت ايجادوراهبري سامانه مركزي اطلاعات نظامهاي بهره برداري بخش كشاورزي

18- برنامه ريزي وسياستگذاري ،توانمند سازي اعضاء و اركان گروههاي هدف نظامهاي بهره برداري

19- حمايت و راهبري نظام بهره برداري تعاوني توليدي، صنعتي، تجاري، دهقاني و سنتي بخش كشاورزي

20- نظارت برطراحي و تدوين اصول حاكم بر نظامهاي بهره برداري متناسب با شرايط اكولوژي،

اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي

21- سياستگذاري و همانگي جهت تامين تسهيلات بانكي و منابع اعتباري مورد نياز تعاونيهاي توليدي،

شركتهاي سهامي زراعي، كشت و صنعتها و تشكل هاي خرد و دهقاني

22- صدور مجوز تشكيل و توسعه فعاليت نظام هاي بهره برداري بخش كشاورزي.

PDF

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما