منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

                     

 

فصل اول – كليات

ماده 1- باستناد ماده 3 قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و ماده 7 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران سازمان مركزي تعاون روستايي ايران كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود بصورت شركت سهامي و بموجب مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.

ماده 2- سازمان براي مدت نامحدود تشكيل شده و مركز اصلي آن در تهران است و مي تواند در هر يك از نقاط كشور كه لازم بداند شعبه يا نمايندگي تاسيس كند.

ماده 3 – هدف سازمان به تبعيت از برنامه هاي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تامين موجبات پيشرفت و گسترش و تقويت تعاون و توسعه عمليات اقتصادي و بازاريابي و بازرگاني و خدمات تعاوني در روستاهاست و براي رسيدن به اين مقاصد عمليات زير را در حدود امكانات مربوط انجام مي دهد.

1- آموزش اصول تعاون و روش اداره شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي به روستاييان.

2- تعليم و تدريس مواد مربوط به تعاون روستايي در دوره هاي آموزش و يا در ساير

دوره هايي كه از سازمان به اين منظور دعوت مي شود.

3- توسعه شبكه تعاون در روستاها.

4- ارشاد و راهنمايي و رهبري اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي.

5- تعليم و تربيت كارمند براي سرپرستي و حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و انجام ساير فعاليتهاي سازمان.

6- تعليم و تربيت مديران و كارمندان اختصاصي مورد احتياج اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي.

7- تشكيل دوره هاي تخصصي تعليمات تعاوني روستايي و كشاورزي بمنظور تعليم كارمندان سازمان و مديران و كاركنان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و فراهم نمودن موجبات افزايش اطلاعات تخصصي مورد نياز آنها.

8- حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي.

9- جمع آوري و نگهداري و خريد محصولات توليدي روستائيان از طريق شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي فروش آنها در بازارهاي مناسب با فروشگاههاي اختصاصي.

10- جمع آوري و نگهداري و خريد محصولات توليدي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و فروش آنها در بازارهاي مناسب يا فروشگاههاي اختصاصي.

11- تبديل و طبقه بندي و بسته بندي محصولات كشاورزي.

12- حمل و نقل محصولات كشاورزي و مايحتاج روستاييان عضو شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اتحاديه ها بوسيله سازمان يا با عقد قرارداد.

13- تهيه و يا توليد و فروش مواد و وسايل و ماشين آلات و لوازم حرفه اي مورد احتياج اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاء آنها.

14- تهيه و يا توليد و فروش كالاهاي مصرفي مورد نياز اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاء آنها

15- ايجاد و اداره تاسيسات لازم براي نگهداري محصولات توليدي و كالاهاي مصرفي اتحاديه ها وشركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاء آنها از قبيل سردخانه و انبار و نظاير آن.

16- احداث ساختمان و تاسيسات مورد نياز اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي از قبيل انبار، سردخانه، فروشگاه، كارخانه، كارگاه، دفتر كار و نظاير آن.

17- ايجاد و اداره تعميرگاههاي ثابت و سيار منطقه اي و مركزي ماشين آلات كشاورزي.

18- ايجاد يا كمك به احداث تعميرگاههاي ثابت و سيار مورد نياز اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي.

19- تشكيل نمايشگاهها بمنظور معرفي محصولات توليدي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاي آنها و يا شركت در اين قبيل نمايشگاههاي داخلي و خارجي.

20- ايجاد صندوق بازنشستگي و تدوين مقررات آن براي مديران عامل و ساير كاركنان اختصاصي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي درحدود امكاناتي كه تدريجاً براي سازمان فراهم مي شود براساس ضوابط آئين نامه اي كه به تصويب شوراي سازمان خواهد رسيد.

21- انجام خدمات فني و مشورتي بمنظور تهيه و اجراي طرحهاي توليدي مورد نياز اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي.

22- انجام خدمات عمومي و متفرقه مورد نياز اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي از قبيل امور گمركي و عقد قراردادها و خدمات حقوقي و نظاير آن.

23- تهيه و اجراي طرحهاي تبليغاتي و اقدام براي بازاريابي و فروش كالاهاي توليدي سازمان و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاي آنها

24- فراهم كردن تسهيلات و يا عقد قرارداد يا قبول نمايندگي و يا همكاري با موسسات بيمه بمنظور انجام خدمات بيمه بنفع اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اعضاي آنها.

25- دفاع از منافع صنفي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي.

26- كمك و همكاري با سازمان خانه هاي فرهنگ روستايي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در زمينه تشكيل و اداره خانه هاي فرهنگ روستايي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان و سازمان شركتهاي سهامي زراعي براي انجام وظايف محوله به اين سازمانها و تلاش براي توسعه و ترويج صنايع دستي روستايي و كمك و همكاري با دستگاههاي اداري مسئول انجام اين امر.

27- نظارت و راهنمايي و مراقبت در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي و كشاورزي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي.

28- ايجاد ارتباط و قبول عضويت در سازمانهاي بين المللي تعاوني و كشاورزي درحدود مقررات مربوط.

29- مشاركت در سمينارها و كنفرانسهاي خارج از كشور و تشكيل دوره هاي مشابه بين المللي در ايران.

30- ايجاد ارتباط با ساير انواع اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني.

31- ترتيب مسابقات و اعطاي جوايز به مديران و اعضاي ممتاز شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي.

32- افتتاح حسابجاري نزد بانكها.

33- تعيين مشخصات و شرايط وام و اعتبارات مورد نياز شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي از قبيل مبلغ ، مدت و موقع پرداخت وام و همچنين تمديد و تجديد و تضمين و نظاير آن درموارد لزوم و توصيه و معرفي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مذكور در هر مورد براي دريافت وام و اعتبار به بانك تعاون كشاورزي ايران.

34- تحصيل اعتبار و وام نقدي و جنسي از بانكها و موسسات دولتي و خصوصي داخلي براي انجام وظايف و عمليات سازمان.

تبصره 1- در موارد زير سازمان به تشخيص خود مي تواند علاوه بر شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي نيز معامله نمايد.

الف- درصورتيكه حجم معاملات (كالا يا خدمات) مورد نياز شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي به تنهايي مقرون به صرفه نباشد.

ب- در صورتيكه سازمان در اجراي وظايف خود تعهدي نموده و انجام تعهد جزئاً يا كلاً از طريق اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ميسر نباشد.

ج- درصورتيكه سازمان بمنظور رفع نياز اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي كالايي تهيه نمايد و جزئاً يا كلاً مورد تقاضاي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي واقع نشود.

د- درصورتيكه نياز و مراجعه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي ظرفيت خدمتي را كه سازمان عرضه داشته تكميل نكند.

تبصره 2- سازمان مي تواند براي انجام عمليات بازرگاني و بازاريابي در حدود مقررات مربوط مبادرت به صادرات و واردات كند.

تبصره 3- سازمان مي تواند در موارد لزوم براي تقويت و پيشبرد برنامه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي از امكانات خود به آنها كمك كند.

ماده 4- سازمان مي تواند خدمات و عمليات مندرج در ماده 3 را به يكي از طريق زير انجام دهد:

الف- انجام عمليات آموزشي و حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي بطور رايگان.

ب- انجام معامله از قبيل خريد و فروش اجاره و نظاير آن.

ج - انجام معامله با دريافت يا پرداخت كارمزد.

د- قبول يا واگذاري نمايندگي يا وكالت يا عامليت.

هـ- سرمايه گذاري مستقيم يا تاسيس شركتهاي وابسته

و- مشاركت با ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي.

ماده 5- سرمايه اوليه سازمان يك ميليارد و سيصد و چهل و يك ميليون ريال

(1،341،000،000 ريال) است كه به يكصدو سي و چهارهزار و يكصد (134100) سهم ده هزار ريالي تقسيم و تمام پرداخت شده است و با تصويب مجمع عمومي ممكن است با فروش سهام جديد به اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي يا وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ميزان سرمايه اضافه گردد.

تبصره 1- وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مي تواند سهام خود را به قيمت اسمي منحصراً به اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي كه از طرف سازمان معرفي شوند، انتقال دهد.

تبصره 2- اتحاديه هاي تعاوني روستائي و كشاورزي كه هيچگونه بدهي به سازمان نداشته باشند مي‌توانند با موافقت سازمان سهام خود را به قيمت اسمي به اتحاديه هاي تعاوني روستايي يا كشاورزي ديگر واگذار كنند.

ماده 6- كليه سهام سازمان با نام است و بايد به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيات مديره سازمان برسد.

وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي هميشه حداقل داراي ده سهم غير قابل انتقال خواهد بود.

تا زمانيكه سهام سازمان منتشر شده، به خريداران سهام، گواهي نامه موقت با نام از طرف سازمان داده ميشود.

ماده 7- برگهاي سهام سازمان بصورت يك سهمي،پنج سهمي،ده سهمي،يكصدسهمي، يكهزار سهمي خواهد بود.

ماده 8- تملك هر يك از سهام سازمان متضمن قبول مقررات اين اساسنامه مصوبات مجامع عمومي سازمان است.

ماده 9- مسئوليت صاحبان سهام محدود بمبلغ سهامي است كه مالك آن هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساسنامه سازمان مركزي.doc
179.712 KB
اساسنامه سازمان
بيشتر
آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما