منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
مديرحقوقي وبازرسي

 مديرحقوقي وبازرسي

 


 نام ونام خانوادگي: آقاي احمدعلي ابن عليپور

شماره تماس:  88900610


شماره دورنگار:  88803539


آدرس الكترونيكي:  
legal@corc.ir 

شرح وظايف مديريت بازرسي وحقوقي

شرح وظايف مديريت بازرسي وحقوقي

 

1- تعقيب و دفاع از دعاوي كه از طرف سازمان و يا عليه سازمان در مراجع قضايي كشور مطرح مي شود.

2- اظهار نظر حقوقي در مورد قراردادهايي كه بوسيله واحدهاي سازمان يا شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي تهيه ميشود.

3- تهيه دستورالعمل در زمينه نحوه تكميل اسناد و مدارك ثبتي تاسيس و اوراق مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و ابلاغ و نظارت بر اجراي صحيح آن و انجام خدمات حقوقي مورد نياز.

4- تهيه پيش نويس اساسنامه ها و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي استخدامي و انظباطي شركتها و اتحاديه هاي تحت نظارت و در موارد لزوم پيشنهاد اصلاح يا تغيير آنها.

5- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي از شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و يا واحدهاي سازمان و اجراي آن پس از تائيد مقامات ذيربط سازمان.

6- رسيدگي به شكايات و گزارشات مربوط به تخلفات كاركنان و مديران شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و واحدهاي سازمان و اعلام جرم عليه مديران خاطي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني برابر اختيارات تفويضي از سوي مدير عامل محترم سازمان در حدود قوانين و مقررات موجود.

7- تهيه پاسخ در مورد شكاياتي كه از خارج از سازمان دريافت مي شود.

8- اقدام‌ در جهت‌ استيفاء حقوق‌ سازمان‌ از طريق‌ طرح‌، تعقيب‌ ، دفاع‌ و ساير اقدامات قانوني مربوط به دعاوي‌ سازمان تعاون روستائي ايران و عندالإقتضا (حسب تفويض نمايندگي در مراجع قضائي) تشكلهاي تعاوني تحت پوشش در كليه‌ مراحل‌ رسيدگي‌

9- مستندسازي اموال غير منقول سازمان مركزي تعاون روستائي ايران

10- نظارت‌ تخصصي‌ بر عملكرد واحدهاي‌ حقوقي‌ تعاون روستائي استانها

11- ارائه‌ مشاوره‌ به‌ كليه‌ اشخاص حقوقي تحت نظارت سازمان در صورت نياز در خصوص‌ انتخاب‌ وكلاء و مشاورين‌

12- تعيين‌ نماينده‌ حقوقي‌ و قضائي در هيأت‌ها ، شوراها و كميسيونهاي‌ مختلف‌ و مراجع قضايي در چارچوب‌ وظايف‌ محوله‌

13- تهيه‌، تنظيم‌ و پيشنهاد دستورالعمل‌ ها و روشهاي‌ لازم‌ بمنظور حُسن‌ انجام‌ امور حقوقي‌ و پيشگيري‌ از وقوع‌ جرائم‌ و تخلفات‌ در سازمان مركزي تعاون روستائي ايران با هماهنگي واحدهاي ذيربط

14- مشاوره‌، ارائه‌ طريق‌ و پاسخ‌ به‌ كليه‌ استعلامات‌ حقوقي‌ و قضايي واحدهاي سازماني و اشخاص حقوقي تحت نظارت سازمان

15- بررسي‌ و اظهار نظر حقوقي‌ در مورد پيش نويس طرحها و لوايح قانوني ، اساسنامه‌ها، آئين‌ نامه‌ها ، تصويبنامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي‌ پيشنهادي‌ سازمان تعاون روستائي و ساير اشخاص حقوقي كه‌ بنحوي‌ با وظايف‌ سازمان مربوط‌ مي‌باشند

16-  بررسي‌ و اظهار نظر حقوقي‌ در زمينه‌ كليه‌ قراردادها و موافقتنامه‌هاي‌ سازمان و تشكيلات وابسته ، با اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ و ارائه‌ طريق‌ در خصوص انطباق با قانون ومقررات ،نحوه‌ تنظيم‌، رسيدگي‌ وپيگيري براي حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ قراردادها

17- جمع‌ آوري‌، طبقه‌ بندي‌ قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌، آراء، نظرات‌ و رويه‌هاي‌ قضايي‌ مرتبط با وظايف سازمان

18- انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي بر حسب نياز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقي و اقامه دعوي پس از تامين منابع مالي

19- حمايت قضايي و حقوقي از كاركنان سازمان تعاون روستائي و انجام مشاوره و راهنمايي قضايي به متقاضيان حمايت قضايي سازمان

20- بررسي، رسيدگي و اعلام نظر حقوقي نسبت به شكايات واصله از اشخاص حقيقي وحقوقي درحوزه وظايف سازمان

21- تهيه وتنظيم برنامه هاي بازرسي ازواحدهاي سازماني واشخاص حقوقي تحت نظارت سازمان در حوزه وظايف محوله

22- انجام سايرامور محوله درچارچوب وظايف دفتر

23- تهيه و انجام مكاتبات مربوط به تغييرات ثبتي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اعلام آن به ادارات ثبت شركتها جهت اخذ آگهي تغييرات ثبتي دستگاههاي ذيربط.

24- انجام مكاتبات مربوط به افتتاح حساب نزد بانكها به منظور واريز سهام اعضاء شركتها و اتحاديه هاي تحت نظارت.

25- شركت و حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني از طريق معرفي نماينده به درخواست تشكلهاي مزبوز جهت نظارت ( كه مستلزم پيش بيني بودجه لازم جهت پرداخت حق جلسه است ).

 

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما