منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
معاونت اداری ومالی

 معاونت توسعه مدیریت و منابع


 نام ونام خانوادگی: محمد تقی رجایی
شماره تماس:  88900442

شماره دورنگار: 88900372


آدرس الکترونیکی:  
D_finance@corc.ir 

معاونت مالي و اداري

1)تعيين مشخصات و شرايط وام و اعتبارات مورد نياز شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني کشاورزي از قبيل مبلغ - مدت و موقع پرداخت وام و همچنين تمديد و تجديد و تضمين و نظاير آن در موارد لزوم و توصيه و معرفي شرکتها و اتحاديه تعاوني مذکور در هر مورد براي دريافت وام و اعتبار به بانک تعاون کشاورزي ايران.
2)تحصيل اعتبار و وام نقدي و جنسي از بانکها و موسسات دولتي خصوصي داخلي براي انجام وظايف و عمليات سازمان.
3) سرمايه گذاري مستقيم يا شرکتهاي وابسته.
4)وزارت اصلاحات ارضي وتعاون روستاي ميتواند سهام خود را به قيمت اسمي منحصرا" به اتحاديه هاي تعاون روستايي و کشاورزي  که از طرف سازمان معرفي شوند انتقال دهد.
5)برگهاي سهام سازمان به صورت يک سهمي ،پنج سهمي،ده سهمي،يکصد سهمي و يکهزار سهمي خواهد بود.
مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهامي است که مالک آن هستند.
6)سازمان بايد هر ماه يک نسخه از خلاصه حسابهاي دفتر کل  و 20 روز قبل از انعقاد مجمع عادي سالانه يک نسخه از ترازنامه سالانه با کليه ضمائم مربوط را جهت حسابرسي به بازرسان تسليم نمايد.
7)سود سازمان عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر کليه هزينه ها و استهلاکها.
سود ويژه با تصويب مجمع عمومي به طريق زير تقسيم ميشود :
الف : پانزده درصد آن به حساب سرمايه احتياطي منتقل ميگردد.منظور کردن اين قسمت از سود ويژه به سرمايه احتياطي تا زماني که سرمايه مزبور معادل سرمايه پرداخت شده سازمان بشود اجباري است.
ب : به پيشنهاد هيئت مديره قسمتي از سود براي تشکيل اندوخته مطالبات مشکوک الوصول تخصيص ميابد.
ج : ممكن است مبلغي از سود ويژه براي پاداش كاركنان سازمان اختصاص داده شود .
د : تخصيص قسمتي از سود ويژه براي نقل به سال بعد به پيشنهاد هيئت مديره در صورت لزوم.
ه : بقيه سود ويژه بين صاحبان سهام تقسيم خواهد شد.

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما