منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
مدیرکل امورمالی

ذیحساب و مدیرکل امورمالی


 
نام و نام خاانوادگی : آقای علی آقا جانی قاضی جهانی

 
شماره تماس:  88906499


شماره دورنگار: 88906499


آدرس الکترونیکی: 
finance@corc.ir 


شرح وظايف مدير كل امور مالي

شرح وظايف ذيحساب و مدير كل امور مالي:

- نظارت بر كليه حسابهاي سازمان و اسناد مالي برطبق قوانين و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

- پرداخت  تنخواه گردان با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي سازمان يا مقامات مجاز از طرف آنها به  واحدها و استانها كه بموجب قانون و آيين نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام هزينه هاي ضروري و نظارت بر نحوه هزينه كرد آنها.(مواد 27 و 54)

   

- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ،تامين اعتبار،تعهد،تسجيل و حواله بااعمال نظارت مالي.

 

- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات براساس دستورالعملهاي مربوط ومراقبت در واريز بموقع آن.

- مراقبت ونظارت بر  انجام شدن پرداختها از طريق حسابهاي بانكي مجاز ويا طرق ديگري كه بموجب قوانين و مقررات مجاز شناخته شده است .

- انجام اقدامات لازم در مورد دريافت و تمركز وجوه سپرده وفراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذكور.(مواد31 و41)

- نگاهداري وتهيه و تنظيم حسابها وصورتهاي مالي سازمان وامضاء وارسال صورتهاي مالي به انضمام  اسناد ومدارك مربوط در موعد مقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات .

- درخواست افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز سازمان و استانهاازخزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد.

- تاييد عامل ذيحساب و امين اموال واعلام موافقت براي صدور احكام انتصاب آنان .

- تفويض اختيار به معاون ذيحساب وعامل ذيحساب در چارچوب قوانين و مقررات.

 - انجام امور مربوط به صدور تفويض اختيار مديران استانها .

-معرفي صاحبان امضاء مجاز حسابهاي بانكي به خزانه .

- نظارت برحسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب وامين اموال باتوجه به آيين نامه هاي مربوطه.

 -اقدام درمورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده تا موعد مقرر.(ماده 63)

-شركت درجلسات كميسيون معاملات سازمان (مناقصه ومزايده) و ساير جلسات مالي.

- تهيه و ارسال گزارشهاي لازم به وزارت اموراقتصادي  ودارايي وديوان محاسبات كشور درموارديكه انجام خرجي به تشخيص ذيحساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد.

- اعمال مديريت بر كليه امور ذيحسابي .  

- انجام تحويل و تحول سوابق ذيحسابي با تنظيم و امضاء صورتمجلس و ارائه به مراجع ذيربط دراجراي ماده ي 97 قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن .

-نظارت و مراقبت بر اجراي صحيح سامانه هاي :

حقوق و دستمزد _ حسابداري _ اموال _ خريد و فروش _ اعتبارات. 

- پاسخ گوئي به دستگاه هاي نظارتي حسب گزارشات واصله .

- پيگيري در وصول درآمدها برابر مقررات وپرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب بارعايت كامل قوانين مربوطه.

- رفع نواقص از اسناد حسابداري واخواهي شده .

- نظارت و مراقبت در تنظيم اسناد مالي براساس استاندارد هاي حسابداري.

- مسئوليت تامين اعتبار و انطباق پرداخت هزينه ها با بودجه مصوب وساير مقررات مربوط .

- نظارت وكنترل در تهيه وتنظيم ليست حقوق ومزاياي ماهيانه كاركنان شاغل وبازنشسته وپرداخت بموقع بة آنها .

- نظارت و كنترل در تهيه وتنظيم اسناد هزينه مربوط به حقوق ومزاياي كاركنان شاغل وبازنشسته وساير هزينه هاي جاري سازمان.

- نظارت وكنترل در نگهداري حساب اعتبارات جاري برحسب برنامه وفعاليتهاي سازمان ومواد بودجه جاري .

- برآورد ميزان تنخواه گردان واحدها ومركز در مورد هزينه هاي اداري ، پرسنلي ، خريد گندم وساير محصولات كشاورزي وپرداخت آن باتوجه به اعتبارات ابلاغي ونقدينكي تامين شده .

- تهيه وتنظيم دستورالعمل ها وبخشنامه هاي مالي ومحاسباتي متناسب بانحوه عملكرد وعملياتي كه سازمان بعهده دارد .

- تاييد صورت وضعيتهاي نهايي خريد و فروش  محصولات تضميني كشاورزي .

- كنترل نقدينگي كليه حسابجاريهاي واحدها ومركز وتهيه وتنظيم صورت منابع ومصارف آنها .

- اعزام كارشناسان امور مالي به استانها بمنظور بررسي وضعيت حسابهاي شهرستانها واستانها وكنترل اسناد ومدارك ودفاتر آنها ازنظر تطبيق باموازين ومقررات جاري كشور و متداول حسابداري وچگونگي رعايت بخشنامه ها ودستورالعملهاي صادره از سوي سازمان مركزي وساير مراجع قانوني .

- تصويب اسناد حسابداري وكنترل ونظارت وپيگيري در چگونگي ثبت ونگهداري آنها مطابق با سيستم مالي سازمان ومقررات مربوطه .

- نگهداري حساب واموال واثاثيه دولتي ونظارت وكنترل اموال ودارائيهاي سازمان .

- نگاهداري وتحويل و تحول وجوه ، نقدينه ها وسپرده ها واوراق بهادار سازمان .

- نظارت بر حفظ ونگهداري اسناد حسابداري ودفاتر مالي (كل- روزنامه ) ونحوه ثبت آنها.

- تهيه وتنظيم صورتحسابهاي سازمان در مقاطع مختلف واستخراج ترازنامه ، سود وزيان وساير صورتهاي مالي به همراه يادداشتهاي مالي  در پايان هردوره مالي وارسال آن به مراجع ذيصلاح.

- تجزيه وتحليل اقلام مندرج در صورتهاي مالي در مقاطع مختلف وتهيه گزارشات توجيهي جهت هيئت مديره وساير مراجع ذيصلاح .

- ارائه اطلاعات لازم به سازمان حسابرسي ، ديوان محاسبات وساير مراجع ذيصلاح .

- نظارت ، مراقبت وكنترل امور وكاركنان باتوجه به اصول وشئونات ونظم وانظباط اداري

- همكاري در بازنگري تشكيلات اداره كل امور مالي باتوجه به ايجاد شعبات ونمايندگيهاي جديد وميزان حجم وفعاليتهاي سازمان وبرنامه ريزي بمنظور تامين نيروي انساني مجرب مورد نياز وفراهم نمودن امكانات آموزشي آنان .

- پيگيري در وصول نقدينگي اعتبارات مربوط به هزينه هاي اداري ، پرسنلي ،آموزشي ، خريد گندم وساير محصولات تضميني كشاورزي  .

- نظارت بر عملكرد امور مالي ومحاسباتي ونگاهداري وتنظيم حسابها طبق قانون وضوابط ومقررات مربوطه وصحت وسلامت آنها .

- كنترل نهايي اسناد هزينه هاي جاري باتوجه به مدارك ضميمه ودستورالعملهاي صادره ونهايتا"تاييد آنها .

- كنترل نهايي اسناد حسابداري طرحهاي تملكي باتوجه به مدارك منضم آنها وهمچنين سرفصل حسابها.

- كنترل وتطبيق چكهاي صادره با اسناد مربوطه وتاييد آنها .

- نظارت بر صورت ريز مغايرت بانكي ماهيانه حسابها.

- كنترل تراز آزمايشي بصورت ماهيانه .

- تهيه آمار ماهيانه منابع ومصارف وجوه مربوط به طرحهاي تملك دارائيها .

- شركت در جلسات تحويل موقت وقطعي كار پيمانكاران .

-پيگيري جهت تسويه حساب باپيمانكاران واستانها باتوجه به پيش پرداخت وعلي الحسابهاي پرداختي به آنها .

- كنترل ونگهداري اوراق بهادار طرحهاي تملك دارائيها .

- نظارت و مراقبت در مورد تمديد بموقع ضمانتنامه هاي بانكي صادره به نفع سازمان .

- نظارت و مراقبت بر تهيه و تنظيم حساب ماهانه و نهائي سالانه و كنترل آن با اسناد و مدارك مربوطه و ارسال آنها به مراجع ذيربط .

- انجام ساير امور مربوط طبق مقررات و اختيارات تفويض شده

 

اداره كل امور مالي

 

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما