منوی اصلی
نقشه
نقشه
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداریسیستم مکاتباتی مدیرانسیستم مکاتبانی استانیstos
اوقات شرعي
True
آب و هوا
مدیراعتبارات

مدیراعتبارات

 


نام ونام خانوادگی:

شماره تماس:  88901013

شماره دورنگار:  88900348

آدرس الکترونیکی:   Credits@corc.ir 

شرح وظايف مديريت اعتبارات

شرح وظايف مديريت اعتبارات


1- فراهم نمودن مقدمات لازم براي تحصيل اعتبارازمنابع مختلف جهت احداث ساختمان

2- اظهارنظروتعيين ضوابط ،مشخصات وشرايط وام واعتبارات موردنيازشركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي وكشاورزي

3- تفكيك اعتبارات تعاوني اختصاصي بانك كشاورزي (برحسب نيازنوع مصرف)به فصول مختلف ازقبيل وامهاي فصلي ،پرواربندي ،قنايي ،موتورپمپ ،خريدكالا ونظايرآن

4- تهيه آيين نامه ها دستور العملهاي لازم براي اتحاديه وشركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي وهمكاري با بانكهاوموسسات اعتباري ذيربط

5- فراهم آوردن مقدمات لازم براي تحصيل اعتبارات كوتاه ،متوسط وبلندمدت ازمنابع مختلف بمنظور پرداخت اعتبارات نظارت شده به شركتهاواتحاديه هاي تعاوني روستايي وكشاورزي

6- انجام بررسي وتجديدنظردرسيستم اعتبارات نظارت شده متناسب بانيازمنديهاي روز زارعين عضو شركتها و اتحاديه هاي تعاوني

7- فراهم نمودن مقدمات لازم درجهت تشكيل گروههاي زراعت جمعي ومعرفي آنها به بانك كشاورزي جهت اخذكمكهاي فني واعتباري.

8- نظارت بر فعاليتهاي تعاونيهاي اعتباري و صندوق تعاون روستايي بمنظور اطمينان از اجراي مقررات ،قوانين ، مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

9- مطالعه و بررسي نحوه تحصيل تعاونيهاي  اعتباري و صندوق تعاون روستايي مورد نياز براي واحدهاي اعتباري و تعاونيهاي اعتباري.

10- تعيين خط مشي هاي اعتباري همگام و همسو با سياستهاي پولي و نظام (شوراي پول و اعتبار و قانون عمليات بانكي بدون ربا)

11- تفكيك اعتبارات تعاوني به فصول مختلف از قبيل وامهاي فصلي ، پرواربندي ، خريد كالا و نظاير آن.                                                

12- اخذ عامليت بانكها و ساير موسسات اعتباردهنده جهت تامين منابع مورد نياز تعاونيهاي اعتباري.

13- ايجاد هماهنگي و انعكاس مشكلات  بازپرداخت تسهيلات به بانكها و ساير موسسات اعتبار دهنده جهت بخشودگي جرايم ديركرد ، تمديد ،تقسيط و تجديد قراردادهاي اعتبارات دريافتي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و زنان و تعاونيهاي اعتبار.

14- بررسي و نظارت بر عملكرد و فعاليت شبكه تعاونيها از طريق دريافت آمارهاي واصله از واحدها بصورت ماهيانه ، فصلي و ساليانه و تجزيه و تحليل آنها.

15- نظارت بر حسن انجام وظايف ادارات تابعه و ساير امور اعتباري.

 

 

آلبوم تصاوير
فیلم
پایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما